30.01.2017 Pruszków
……………….

Informacje o ogłoszeniu w trybie konkurencyjnym

Termin składania ofert

do dnia 08.02.2017 do godziny 23.59

Nazwa zamawiającego

TROJANÓW SP. z o .o.

Adres

STANISŁAWA STASZICA 1

Numer telefonu

227599191

NIP

8262126717

Tytuł projektu

System monitoringu z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji danych

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: Sekretariat sekretariat@dawis.pl lub też drogą pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Jończyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie przez uczelnię prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest realizacja zamówienia w związku z realizacją projektu: „………………………………………………………….”

(Nr projektu: ………………………………………………..) współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeprowadzenia prac badawczych podmiotowi posiadającego status Jednostki Naukowo Badawczej mających na celu badanie i rozwój systemów monitorowania w warunkach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem technologii wysokiej kompresji. W szczególności prace obejmować będą badanie przesyłania, przetwarzania i retencji plików obrazowych z kamer w systemach on-lineowych.

Integralną częścią zamówienia jest dostarczanie szczegółowego raportu, w języku polskim, z przeprowadzonych prac rozwojowych

Termin realizacji zamówienia - 31.08.2017 r.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Załączniki

Oświadczenia Wykonawcy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi badawczej mogą być jednie :

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),

d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wiedza i doświadczenie

 1. 1)posiadają wiedzę i doświadczenie w badaniach które mają być przedmiotem projektu

Potencjał techniczny

Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli na należyte wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1) w trakcie realizacji projektu zaproszą do testowania i opiniowania produktu potencjalnych użytkowników końcowych

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Ocena ofert w niniejszym postepowaniu w każdej z części przedmiotu zamówienia będzie dokonana wg następujących kryteriów: Cena – waga: 80 % (80 pkt)

2) Wcześniejszy Termin realizacji– waga: 20% (20 pkt)

Wzór

Cn

Pc = -------------------- x 80 punktów, gdzie:

Cb

Pc- punkty w kryterium ceny

CN – cena netto najniższa

CB - cena netto badanej oferty

W kryterium Termin realizacji punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

TRn

Ptr = -------------------- x 20 punktów, gdzie:

TRb

Ptr - punkty w kryterium termin realizacji

TRn – termin realizacji najkrótszy (mierzony w tygodniach)

TRb – termin realizacji badanej oferty (mierzony w tygodniach)

Pozostałe

 • .Prosimy o podanie terminu realizacji z dokładnością do danego dnia.

 • .Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

 • .Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 • .W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

 • . WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA I UMOWY

Dopuszcza się przyszłą zmianę warunków zamówienia w kwestii:

- termin realizacji zamówienia – w przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie uczelni, w przypadku nie dostarczania na czas odpowiedzi technicznych na pytania uczelni, w przypadku problemów z płynnością rozliczenia projektu unijnego

- cena – nie zakłada się zmian w kwestii ceny

Każda zmiana umowy wymagać będzie obopólnej akceptacji i potwierdzona zawartym aneksem.

KOD CPV

CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

ZAŁĄCZNIK

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

(pieczęć Wykonawcy)

NAZWA PODMIOTU :

________________________________________________________________________________________________

REGON:________________________________ NIP: _________________________________________

ADRES: ________________________________________________________________________________________________

tel. ________________________________________

faks________________________________________

Osoba do kontaktów: ________________________

e-mail:_____________________________________

Do:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego:

OFERTA:

 1. 1.Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję/my realizację zamówienia za cenę …………………….(netto)………………….(brutto)

 2. 2.Oferujemy realizację zlecenia w terminie ……... dni.

 3. 3.Oświadczamy, że podana cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. 4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

ZAŁĄCZNIK

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Oświadczenia potwierdzające spełnieniE warunków z ogłoszenia

 1. 1.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. 2.Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 3. 3.Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie w badaniach nad stanowiących przedmiot projektu

 4. 4.Oświadczamy, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK).

................................................. …………………………………………………………………

/miejscowość i data/ czytelny podpis albo podpis

Wykonawcy/osoby/osób

uprawnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy/*

*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

Wykonawca/pieczątka:

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


Pliki do pobrania:

http://www.trojanow.eu/files/informacje_o_ogloszeniu_w_trybie_konkurencyjnym-trojanow.pdf

http://www.trojanow.eu/files/oswiadczenia-trojanow.pdf
02-01-2015
Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu: Rozbudowa kompleksu hotelowego „Pałac Trojanów” – etap II

Nazwa beneficjenta: Trojanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 461 250,00 zł
Wartość dofinansowania:
 375 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu
02-01-2015
Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu: Remont i modernizacja kompleksu hotelowego „Pałac Trojanów”

Nazwa beneficjenta: Trojanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 16 979 177,80 zł
Wartość dofinansowania:
 6 831 930,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.


Zamawiający

„TROJANÓW” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-54/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Dostawa środków do rekreacji:

 1. Rower z osprzętem – 8 szt.,

 2. Kijki do Nordic Walking – 10 kpl.,

 3. Łódki plastikowe – 3 szt.,

 4. Kajaki dwuosobowe – 3 szt.,

 5. Sprzęt wędkarski: wędka z wyposażeniem – 8 szt.

Miejsce inwestycji

Trojanów 158, 08-455 Trojanów, powiat garwoliński

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Siedziba Spółki Trojanów: Pruszków ul. Staszica 1

Termin składania ofert

18.07.2014 g. 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 18.07.2014 Do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem monika.monko@trojanow.eu

 

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: monika.monko@trojanow.eu

telefon: 22 759 91 91 wew. 211

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„TROJANÓW” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-54/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Aranżacja terenu:

1. Wytyczenie i ułożenie chodników z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej – około 100 m2 ,
2. Montaż placu zabaw dla dzieci.


Po zakończeniu prac teren wokół inwestycji należy poddać rekultywacji i obsiać mieszanką traw stosowaną na boiskach sportowych.

Całość prac dotyczy zakupu/wykonania, dostawy niezbędnych materiałów i montażu wszystkich elementów zawartych w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje i dokumentacje jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce inwestycji

Trojanów 158, 08-455 Trojanów, powiat garwoliński

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Siedziba Spółki Trojanów: Pruszków ul. Staszica 1

Termin składania ofert

18.07.2014 g. 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 18.07.2014 Do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem monika.monko@trojanow.eu

 

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: monika.monko@trojanow.eu

telefon: 22 759 91 91 wew. 211

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„TROJANÓW” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-54/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie grilbaru:

1. Dostawa i montaż elementów do budowy grilo-wędzarni

– 1 szt

2. Dostawa i montaż ławek drewnianych ze stolikami pod zadaszeniem – 2 kpl.

Po zakończeniu prac teren wokół inwestycji należy poddać rekultywacji i obsiać mieszanką traw stosowaną na boiskach sportowych.
Całość prac dotyczy zakupu/wykonania, dostawy niezbędnych materiałów i montażu wszystkich elementów zawartych w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje i dokumentacje jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce inwestycji

Trojanów 158, 08-455 Trojanów, powiat garwoliński

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Siedziba Spółki Trojanów: Pruszków ul. Staszica 1

Termin składania ofert

18.07.2014 g. 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 18.07.2014 do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem monika.monko@trojanow.eu

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: monika.monko@trojanow.eu

telefon: 22 759 91 91 wew. 211


Pruszków, 19.11.2013r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z rozstrzygnięciem przetargu ogłoszonego w trybie art. 70 k.c. na wyłonienie generalnego wykonawcy remontu budynku Pałacu w Trojanowie i jego rozbudowy o nowe części zgodnie z projektem „Rozbudowa kompleksu hotelowego „Pałac Trojanów”. - ETAP II”, Zamawiający informuje, że wybrana została oferta złożona przez firmę PPU Kostecki, 08-460 Sobolew, Ul. Podlasie 41, oferująca wykonanie zadania objętego przetargiem za kwotę netto: 300 000 PLN.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju Mazowsza
Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Pruszków, 28.10.2013r.
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie stajni
Termin i miejsce składania ofert:
09 listopada 2013 r. do godz. 12:00, Pruszków, ul. Staszica 1
Termin i miejsce otwarcia ofert:
09 listopada 2013 r. godz. 12:15, Pruszków, ul. Staszica 1
Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Treść zapytania konkursowego można pobrać tutaj

Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju Mazowsza
Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Pruszków, 24.07.2013r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z rozstrzygnięciem przetargu ogłoszonego w trybie art. 70 k.c. na wyłonienie generalnego wykonawcy remontu budynku Pałacu w Trojanowie i jego rozbudowy o nowe części zgodnie z projektem „Remont i modernizacja kompleksu hotelowego „Pałac Trojanów”, Zamawiający informuje, że wybrana została oferta złożona przez firmę „MAKS-BUD” FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA Krzysztof Grzywacz, 05-800 Pruszków, ul. A. Jagiellonki 7, oferującą wykonanie zadania objętego przetargiem za kwotę brutto: 15,150,000 PLN.
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.
Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju Mazowsza
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU


OGŁOSZENIE Z DNIA 15 LIPCA 2013 ROKU O PRZEDŁUŻENIU PRZETARGU NA REMONT I MODERNIZACJĘ
W związku z brakiem złożonych ofert w przetargu ogłoszonym w trybie art. 70 KC na wyłonienie generalnego wykonawcy remontu budynku Pałacu w Trojanowie i jego rozbudowy o nowe części zgodnie z projektem „Remont i modernizacja kompleksu hotelowego „Pałac Trojanów”, zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty do 23 lipca 2013 roku.
Miejsce składania i otwarcia ofert: Pruszków, ul. Staszica 1
Termin składania ofert: 23 lipca 2013 roku, godzina 12:00
Termin otwarcia ofert: 23 lipca 2013 roku, godzina 12:15
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Treść ogłoszenia można pobrać tutaj
Jednocześnie publikujemy listę pytań, które wpłynęły w trakcie trwania ww. przetargu:
pyt. 1.: Czy zamawiający przewiduje własny druk ofertowy?
odpowiedź: Zamawiający nie określił druku ofertowego. Oferta powinna zawierać jednak wszystkie elementy wymienione w zapytaniu ofertowym.
pyt. 2.: Czy zamawiający przewiduje na etapie złożenia oferty przedłożenie wzoru umowy?
odpowiedź: Wzór umowy znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego
Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju Mazowsza
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJUOGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT I MODERNIZACJĘ
Miejsce składania i otwarcia ofert: Pruszków, ul. Staszica 1
Termin składania ofert: 11 lipca 2013 roku, godzina 12:10
Data otwarcia ofert: 11 lipca 2013 roku, godzina 12:15
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Treść ogłoszenia można pobrać tutaj
Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju Mazowsza
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJUOGŁOSZENIE KONKURSU NA INWESTORA ZASTĘPCZEGO
Miejsce składania ofert: Pruszków, ul. Staszica 1
Data otwarcia ofert: 24 maja 2013 roku
Termin składania ofert: do 30 dni od otwarcia składania ofert
Treść zapytania konkursowego można pobrać tutaj
(informacja prasowa o remoncie i modernizacji)

Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju Mazowsza
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJUURUCHOMIENIE INNOWACYJNEGO PORTALU TURYSTYCZNEGO RAPATUI.EU
Trojanów Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 020 414,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 837 700,00 PLN
Okres realizacji: 01.02.2009 do 31.01.2011
Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU